+ راه حل های پیشنهادی جهت رفع مشکلات توسعه ی صادرات
1.معافیت های درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات 2.تسهیل سرمایه گذاری خارجی نظیر لغو محدودیت و اجازه ، در زمینه ی خروج اصل و فرع سرمایه به خارج 3.اعطای اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به صادرکنندگان با بهره ی معقول 4.معافیت واردات کلیه ی ماشین آلات مربوط به تولید ، استخراج ، بسته بندی از پرداخت حقوق و عوارش گمرکی 5.ایجاد ناوگان ارزان قیمت دولتی 6.تقبل هزینه های بازاریابی کالاهای صادراتی توسط دولت 7.اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول بین المللی در مورد تولیدات داخلی 8.شناخت دقیق بازارهای صادراتی و رعایت تطابق کیفیت کالاهای صادراتی با نیازهای خاص بازار 9.تنوع بخشیدن به کالا ها و بازراهای صادراتی 10.ایجاد اتحادیه های صادراتی برای هماهنگ و قوی تر کردن صادرکنندگان 11.ایجاد بانک اطلاعاتی و مراکز تحقیقاتی که آخرین تحولات در بازارهای صادراتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد 12.ایجاد مراکز آموزش عالی تخصصی در زمینه صادرات 13.کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد صادرات و واردات 14.ثبات قوانین و مقررات در مورد صادرات 15.حذف تشریفات زاید و تجدید نظر در ساختار پیمان ارزی


دوشنبه 5 اسفند 1392

عنوان آخرین یادداشتها