+ آینده اتوماسیون
تلاش برای بیان کردن آینده اتوماسیون خود یک چالش واقعی است . به ویژه با در نظر گزفتن پیچیدگی های عملیات صنعتی و سامانه های اتوماسیون امروزی .با این وجود ، اتفاقات غیر منتظره ای در رابطه با تولید در حال شکل گیری هستند تا نشان دهند در سال آینده مشتریان ما چطور فعالیت می کنند.زمان کنونی هیجان انگیز برای رویارویی با یک جریان هیجان انگیز است و من در خصوص امکانات و فرصت هایی که آینده به ما تقدیم می کند ، کنجکاو و مشتاقم . وقتی به آینده اتوماسیون فکر می کنیم باید سه ویژگی اصلی پلنت ها را در نظر داشته باشیم : پلتفورم های فناوری ، روشی این پلتفورم ها مورد استفاده قرار می گیرند و کارکنانی که قرار است این فناوری ها را بکار گیرند. اتوماسیون صنعتی در مقایسه با دیگر سرمایه گذاری های شرکت ها ، پتانسیل بیشتری برای ایجاد تحویلات مثبت قابل لمس و به موقع در عملکرد کسب و کار دارد . برای چنین کاری ، فناوری باید به صورت صحیح و موثر بکار گرفته شود.همیشه همین طور بوده است و استفاده از اتوماسیون در هر صنعتی ، عصر جدید را در حیات آن صنعت گشوده است . برای همین است که من می گویم : عصر حاضر یک زمان هیجان انگیز برای ورود به یک عرصه مهیج است .ماباید ارزش ها را به سمت مشتریان سوق دهیم .هیچ راهی برای بهبود عملیات کسب و کار بهتر از استفاده ی موثر از فناوری های اتوماسیون صنعتی نیست. شرکت توسعه سیماتک ایرانیان


یکشنبه 27 بهمن 1392

عنوان آخرین یادداشتها